- Integritetspolicy -

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Advokatfirman Sallnäs behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

 • Vi använder informationen endast för det ändamål vi har angivit (ändamålsbegränsning).
 • Vi samlar inte in – och vi lagrar inte – information som inte behövs för det ändamål vi uppgivit (uppgiftsminimering).
 • Vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används och vi ser till att berörda personers rättigheter tillgodoses (öppenhet).
 • Vi ansvarar för att behandling av personuppgifter är spårbar och att vi eller våra personuppgiftsbiträden ansvarar för behandlingen (ansvarsskyldighet).
 • Vi ansvarar för att personuppgifter är tillgängliga på det sätt vi har angivit (tillgänglighet).
 • Vi ansvarar för att personuppgifter inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas eller förändras (integritet).
 • Vi ansvarar för att personuppgifter hanteras konfidentiellt (konfidentialitet).

En stor del av den behandling av personuppgifter som Advokatfirman gör sker med stöd av avtal med klienten.

När en klient skickar personuppgifter till Advokatfirman för att söka rådgivning eller annat biträde i juridiska frågor, t.ex. i form av e-post, och när Advokatfirman accepterat att biträda klienten, ingås ett avtal om rådgivning mellan klienten och Advokatfirman. Vi kommer då att behandla personuppgifterna i syfte att fullfölja avtalet.I övriga fall baseras vår behandling av personuppgifter på samtycke. Genom att kontakta oss samtycker klienten till att vi behandlar personuppgifterna för att vidta nödvändiga åtgärder i uppdraget. En klient har alltid rätt att återkalla sitt samtycke beträffande Advokatfirmans rätt att behandla klientens personuppgifter.

De personuppgifter som Advokatfirman normalt behöver för att kunna tillhandahålla sina tjänster och fullgöra uppdraget är:

 • Namn
 • e-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Kopia av pass eller annan identitetshandling

Om klienten har frågor eller om klienten motsätter sig hur Advokatfirman behandlar personuppgifterna, kan klienten alltid kontakta oss på ulf.sallnas@sallnaslaw.se eller mobilnummer 0733-17 21 00.

Klienten kan även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (fram till och med 2018 Datainspektionen) om klienten har invändningar mot hur personuppgifterna behandlas. Detta sker till datainspektionen@datainspektionen.se

Maj 2018/Advokatfirman Sallnäs AB, www.sallnaslaw.se