- Allmänna villkor -

1. Tillämpning och uppdragets omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”)gäller för all rådgivning som Advokatfirman Sallnäs (”Advokatfirman”) tillhandahåller sina klienter oavsett om rådgivningen lämnas inom ramen för ett större, löpande uppdrag eller i en enskild fråga. Genom att anlita oss, har ni accepterat dessa Villkor.

1.2 Om det är möjligt att bestämma ett uppdrags omfattning redan vid antagandet av uppdraget, kan detta komma att dokumenteras skriftligt, genom e-mail eller i ett uppdragsbrev. Uppdragets omfattning kan därefter komma att ändras.

1.3 Advokatfirman är enligt lag skyldig att för vissa uppdrag inhämta och bevara tillfredsställande bevisning om sina klienters identitet. Vi kan därför komma att begära att ni förser oss med identitetshandlingar mm avseende er och andra personer som ni involverar i uppdraget. En ny klient kan komma att tillfrågas om referenser.

2. Rådgivning

2.1 Advokatfirmans rådgivning är anpassad efter de specifika förutsättningar som gäller i det enskilda uppdraget, de fakta och den information som lämnas till oss och era instruktioner. Ni kan därför inte förlita er på rådgivningen i något annat sammanhang eller för något annat syfte än det för vilket rådgivningen lämnades. 

2.2 Advokatfirman lämnar enbart rådgivning avseende innehållet i svensk rätt vid den tidpunkt då rådgivningen lämnades. Vi är inte skyldiga att uppdatera innehållet i lämnade råd med hänsyn till förändringar i rättsläget. 

2.3 Om vi engagerar, eller arbetar tillsammans med, andra rådgivare eller fackmän, så gör vi det för er räkning. Vi ansvarar varken för vår eventuella rekommendation att engagera dessa, för de råd som de lämnar eller för annat arbete som de utför för er räkning.

3. Kommunikation 

3.1 Vi kommunicerar med våra klienter på olika sätt, bl.a. via Internet och email. Användandet av Internet och email innebär risker ur sekretessynpunkt, och andra risker, som vi inte kan ta ansvar för. Om ni inte accepterar att vi kommunicerar via Internet och e-mail, måste ni lämna skriftliga instruktioner till oss beträffande detta innan vi åtar oss ett uppdrag. 

3.2 Våra spam och virusfilter kan ibland avvisa helt legitim e-mail korrespondens och ni bör därför alltid följa upp viktiga e-mail per telefon.

4. Arvoden, kostnader, fakturering och betalning 

4.1 Våra principer för debitering följer de regler och principer som Sveriges Advokatsamfund ställer upp (”god advokatsed”). Våra arvoden bestäms normalt med hänsyn till olika faktorer, t.ex. tidsåtgång, uppdragets komplexitet, den särskilda erfarenhet som uppdraget krävt och tidspress, men vi är även beredda att diskutera andra arvodesarrangemang. Där så är möjligt, lämnar vi på begäran uppskattning av arvodets storlek och vi håller er underrättad om storleken av upparbetade arvoden. En arvodesuppskattning görs baserat på den information som då finns tillgänglig. 

4.2 Kostnader som uppkommer i samband med uppdraget (exempelvis registreringsavgifter, resekostnader, catering och budkostnader) debiteras utöver arvodet. 

4.3 Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt kommer att debiteras enligt lag. 

4.4 Regelbunden fakturering är ett bra sätt att hålla er informerad om de arvoden som upparbetats och vi fakturerar därför normalt månadsvis. A conto fakturering kan komma att ske. I så fall kommer den slutliga fakturan att ange ett totalbelopp för vårt arvode från vilket a conto inbetalningarna kommer att dras av.

4.5 Vi har rätt att kräva förskottsbetalning. Sådant belopp används för att reglera kommande fakturor. 

4.6 Varje faktura anger en förfallodag, som normalt infaller trettio (30) dagar efter fakturans datering. Om fakturan inte betalas till fullo på förfallodagen utgår dröjsmålsränta som motsvarar den av riksbanken fastställda basräntan med ett tillägg om åtta (8) procentenheter från förfallodagen till dess full betalning sker. 

4.7 Om ni instruerar oss att adressera en faktura till någon annan, kan vi komma att acceptera en sådan instruktion om det är uppenbart att detta inte strider mot lag, att identiteten på fakturamottagaren kan fastställas, samt att ni, efter skriftlig uppmaning från oss, omedelbart betalar belopp som inte betalats av fakturamottagaren på förfallodagen.

5. Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till arbetsresultat som uppkommer genom vårt arbete tillhör oss. Ni har rätt att använda arbetsresultatet för det syfte som de tagits fram. 

6. Sekretess 

6.1 Vi åtar oss att skydda den information som ni lämnar till oss enligt god advokatsed. Vi kan dock i vissa fall enligt lag eller god advokatsed vara skyldiga att lämna ut sådan information. 

6.2 Vi har rätt att lämna information, t.ex. på vår hemsida, om vår delaktighet i ett projekt när projektet blivit allmänt känt. Den information som vi i så fall lämnar, får inte innehålla andra uppgifter än sådana som blivit allmänt kända.

7. Ansvarsbegränsning 

7.1 Vårt ansvar för skada som uppkommit för er som ett resultat av vårdslöshet eller kontraktsbrott från vår sida, skall inte omfatta minskning eller bortfall av produktion, vinst eller annan indirekt skada eller följdskada oavsett om skadan kunde ha förutses eller inte.

7.2 Vårt ansvar skall reduceras med belopp som ni kan erhålla enligt försäkring som tecknats av er, eller som ni på annat sätt omfattas av, och med belopp som ni kan erhålla enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller omfattas av. 

7.3 Vårt ansvar omfattar inte skada som uppkommit till följd av händelser utanför vår kontroll. 

7.4 Om vi, på er begäran, accepterar att tredje man får rätt att förlita sig på vår rådgivning eller arbetsresultat – eller om vi, på er begäran, utfärdat ett intyg, utlåtande eller liknande – skall detta förhållande inte innebära att vårt ansvar ökar eller på annat sätt påverkas negativt för oss. Belopp som vi är skyldiga att utge till sådan tredje part skall reducera våra skyldigheter gentemot er (och vice versa). 

7.5 Vårt skadeståndsansvar skall inte, såvida vi inte uppsåtligen eller av grov vårdslöshet orsakat skada, i något fall överstiga tiomiljoner (10.000.000) kronor

8. Uppdragets upphörande

8.1 Ni har rätt att när som helst skriftligen meddela att uppdraget upphör. I så fall är ni skyldig att betala upparbetat arvode och att ersätta oss för de kostnader som uppkommit innan vi mottog ert skriftliga meddelande. 

8.2 Lag eller god advokatsed kan kräva, eller möjliggöra, att vi frånträder ett uppdrag. Om vi frånträder ett uppdrag, är ni skyldig att betala upparbetat arvode och att ersätta oss för de kostnader som uppkommit innan frånträdandet. 

8.3 Vi kommer att utföra klientkonfliktkontroll innan vi åtar oss ett uppdrag. Trots detta kan klientkonflikt visa sig föreligga, eller uppkomma under uppdragets genomförande, som förhindrar oss att företräda er i uppdraget. Det är därför viktigt att ni lämnar all information till oss som ni bedömer kan vara intressant för vår bedömning av befintliga eller möjliga klientkonflikter (informationen skall alltid omfatta motpart samt uppgift om andra parter som har eller som kan ha ett intresse i den sak som uppdraget avser). Skulle klientkonflikt visa sig föreligga, eller uppkomma under uppdragets genomförande, är ni skyldig att betala upparbetat arvode och att ersätta oss för de kostnader som uppkommit, såvida vi inte varit vårdslösa vid vår klientkonfliktkontroll. 

8.4 När uppdraget upphör, kommer vi att behålla arbetsresultatet och annan dokumentation under en period som vi bedömer relevant och lämplig, dock alltid minst så länge som lag eller god advokatsed förutsätter. Vi har inte alltid möjlighet att efterkomma en begäran om att returnera (utan att ta kopior) eller förstöra material. Om ni ber oss att tömma våra elektroniska arkiv, kommer vi att göra detta under förutsättning att lag och god advokatsed medger att så sker. Vi har alltid rätt att behålla en papperskopia av sådana dokument. Om arbetet med att förstöra, kopiera eller tömma är tidskrävande, kan vi komma att fakturera er för nedlagd tid. 

8.5 Vi förvarar normalt inte originalhandlingar utan översänder normalt sådana till er med bud.

9. Ändringar och tillägg 

9.1 Dessa Villkor kan komma att ändras av oss. De gällande Villkoren finns alltid publicerade på vår hemsida, www.sallnaslaw.se. Ändringarna gäller enbart för sådana uppdrag som accepteras av oss efter det att ändringarna publicerats på hemsidan. 

9.2 Villkoren är skrivna på engelska och svenska. Den engelskspråkiga versionen gäller för klienter som har hemvist utanför Sverige och den svenskspråkiga versionen gäller för klienter som har hemvist i Sverige. 

10. Tillämplig lag och tvister 

10.1 Dessa Villkor och all rådgivning som tillhandahålls av oss, skall tillämpas och tolkas enligt svensk rätt. 

10.2 Tvist med anledning av dessa Villkor, eller med anledning av rådgivning som tillhandahållits av oss, skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm och skall hållas på svenska.

10.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till pkt 10.2 omfattas, liksom information som framkommer under förfarandet, beslut och dom, av sekretess och får inte lämnas ut till tredje man utan den andre partens skriftliga medgivande. Part är dock inte förhindrad att lämna ut sekretessbelagd information om detta krävs för att bevara sin rätt gentemot den andra parten, eller om sådan skyldighet föreligger enligt lag, börsregler eller liknande. 

10.4 Oavsett vad som framgår av pkt 10.2, skall Advokatfirman Sallnäs ha rätt att vid allmän domstol väcka talan avseende förfallna fordringar.